نمایش 1–12 از 27 نتیجه

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلووات ۰٫۵ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 0.5 HP - B3 – FR 80
 

• ولتاژنامی ۲۲۰/۳۸۰ ولت  • توان ۰٫۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب • پوسته آلومینیومی • فریم سایز ۸۰ • دور نامی ۹۲۵ RPM • قطر شفت ۱۹ میلیمتر • طول شفت ۴۰ میلیمتر

 

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلووات ۳/۴ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR – ¾ HP - B3 – FR 80
  • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت  • توان ۰٫۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب • پوسته آلومینیومی • فریم سایز ۸۰ • دور نامی ۹۳۵ RPM • قطر شفت ۱۹ میلیمتر • طول شفت ۴۰ میلیمتر  

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور ۱۱ کیلووات ۱۵ اسب

تماس بگیرید
              THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 15 HP -  B3 – FR 150
• ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت • توان ۱۱ کیلو وات ، ۱۵ اسب • پوسته آلومینیومی • فریم سایز ۱۶۰ • دور نامی ۹۶۰ RPM • قطر شفت ۴۲ میلیمتر • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر  

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب

تماس بگیرید
              THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR – ۳ HP -  B3 – FR 90
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۹۵۵ RPM
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۵ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور ۷٫۵ کیلو وات ۱۰ اسب

تماس بگیرید
              THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR – ۱۰ HP -  B3 – FR 132
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۱۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۳۲
 • دور نامی ۹۶۰ RPM
 • قطر شفت ۳۸ میلیمتر
 • طول شفت ۸۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۳/۴ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR  -۳/۴ HP -  B3 – FR 80
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ¾ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۱۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۱ کیلووات ۱٫۵ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 1.5 HP –  B3 – FR 90
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۴۰ RPM
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۵ کیلووات ۲ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 2 HP - B3 - FR 90
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۴۰ RPM
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۲٫۲ کیلو وات ۳ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 3 HP - B3 - FR 100
  • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت • توان ۲٫۲ کیلو وات ، ۳ اسب • پوسته آلومینیومی • فریم سایز ۱۰۰ • دور نامی ۱۴۳۵ RPM • قطر شفت ۲۸ میلیمتر • طول شفت ۶۰ میلیمتر  

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۳ کیلووات ۴ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 4 HP - B3 - FR 100
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۳ کیلو وات ، ۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۰۰
 • دور نامی ۱۴۳۵ RPM
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر
   

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۴۵ کیلووات ۶۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 60 HP - B3 - FR 225
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۴۵ کیلو وات ، ۶۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۲۲۵
 • دور نامی ۱۴۷۵ RPM
 • قطر شفت ۶۰ میلیمتر
 • طول شفت ۱۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۷٫۵ کیلووات ۱۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 10 HP - B3 - FR 132
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۱۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۳۲
 • دور نامی ۱۴۴۰ RPM
 • قطر شفت ۳۸ میلیمتر
 • طول شفت ۸۰ میلیمتر