نمایش 1–12 از 60 نتیجه

 الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلووات ۰٫۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1/2 HP - CR 71 - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۱/۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۵۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

 الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3 HP- CRS 90L - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰L
 • دور نامی ۲۸۶۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۲۵ کیلو وات ۱/۳ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1/3HP - CR 71 - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲۵ کیلو وات ، ۱/۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۱۳۸۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلو وات ۰٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 0.5HP - CR 71 - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۱۳۹۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۳/۴ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR - CR 80 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۳۷۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر
     

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۱ کیلو وات ۱٫۵ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1.5HP - CR 90L - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۵ کیلو وات ۲ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 2HP - CR 90L - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۱۵ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۲٫۲ کیلو وات ۳ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR 3HP - CR 100 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۰۰
 • دور نامی ۱۴۴۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰دور ۰٫۷۵کیلو وات ۱ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1HP - CR 80 - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM  
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور  ۱٫۵کیلووات ۲ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 2HP - CR 90L - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۲۸۱۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۰٫۷۵ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CR 71 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۰۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۶ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۷۵ کیلووات ۱ اسب    

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1 HP - CR 80 - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۰۵ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر