نمایش 1–12 از 18 نتیجه

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۱۱ کیلووات ۱۵ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 15 HP - 160L6B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۱کیلو وات ، ۱۵ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۹۶۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۱۵ کیلو وات ۲۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 20 HP - 180L6
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۵کیلو وات ، ۲۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۸۰L
 • دور نامی ۹۶۷ RPM
 • قطر شفت ۴۸ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 3 HP - 112M6
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۲کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۱۲M
 • دور نامی ۹۴۵ RPM
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۳۰ کیلو وات ۴۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 40 HP _ 225M6
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۳۰کیلو وات ، ۴۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۲۲۵M
 • دور نامی ۹۸۰ RPM
 • قطر شفت ۵۵ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۷٫۵ کیلووات ۱۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 10 HP - 160L6A
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵کیلو وات ، ۱۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۹۶۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
   

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۰۰۰ دور ۹۰ کیلو وات ۱۲۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 120 HP - 315S6B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۹۰کیلو وات ، ۱۲۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۳۱۵ S
 • دور نامی ۹۶۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۱۳۲ کیلو وات ۱۸۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 180 HP - 315S4B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۳۲کیلو وات ، ۱۸۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۳۱۵S
 • دور نامی ۱۴۹۰ RPM
 • قطر شفت ۸۰ میلیمتر
 • طول شفت ۱۷۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۱۵کیلووات ۲۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 20 HP - 160L4B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۵کیلو وات ، ۲۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۱۴۵۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۱۸٫۵کیلووات ۲۵ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 25 HP -180L4A
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵کیلو وات ، ۲۵ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۸۰L
 • دور نامی ۱۴۵۹ RPM
 • قطر شفت ۴۸ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب  

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 3 HP -100L4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۲کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۰۰L
 • دور نامی ۱۴۱۰ RPM
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۴۵ کیلووات ۶۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 60 HP - 225M4B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۴۵کیلو وات ، ۶۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۲۲۵M
 • دور نامی ۱۴۶۴ RPM
 • قطر شفت ۵۵ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۷٫۵ کیلووات ۱۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 10 HP - 132M4B
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵کیلو وات ، ۱۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۳۲M
 • دور نامی ۱۴۴۵ RPM
 • قطر شفت ۳۸ میلیمتر
 • طول شفت ۸۰ میلیمتر